Achyranthes

Achyranthes bidentatae

aka: Niu Xi (Huai)

Achyranthes ROOT

C/S

$14.00 CAD

Half Pound - Wild Crafted

$28.00 CAD

One Pound - Wild Crafted

View Achyranthes tinctures