Houttuynia

Houttuynia cordata

aka: Yu Xing Cao

Houttuynia HERB

TINCTURE

$12.50 CAD
1:2

30 ml

$27.50 CAD
1:2

100 ml

$55.50 CAD
1:2

250 ml

$87.50 CAD
1:2

500 ml

$160.00 CAD
1:2

1000 ml

Houttuynia

View bulk Houttuynia options