Henna Black

Indigofera tinctoria

aka: Indigo

Henna Black LEAF

POWDER

$11.00 CAD
Henna Black

Half Pound

$22.75 CAD
P.E (blue dye)

Half Pound

$24.00 CAD
Henna Black

One Pound

$49.00 CAD
P.E (blue dye)

One Pound

View Henna Black tinctures