Phellodendron

Phellodendron amurense

aka: Huang Bai

Phellodendron BARK

POWDER

$20.00 CAD

Half Pound

$40.00 CAD

One Pound

SLICED

$18.00 CAD

Half Pound

$36.00 CAD

One Pound

View Phellodendron tinctures